ยินดีตอนรับเข้าสู้blogการสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียรนรู้

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


PR  55701    เทคนิคการสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้

PR 55701  ( Techniques of learning Network Construction)

ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา2555                                                                                                           สาขาวิชา   การประถมศึกษา                                                                                                                                ศึกษาคณะครุศาสตร์          มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

………………………………………………………………………………………….

เนื้อหารายวิชา

ความหมาย   ความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้   การสร้างฐานข้อมูลความรู้  กระบวนการการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกความรู้  การจัดการเรียนรู้  การจัดสร้างเครือข่าย การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ของเครือข่ายในชั้นเรียน  โรงเรียน  และชุมชน  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิคส์

  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.             บอกความหมายและความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้

2.            อธิบายกระบวนการสร้างฐานความรู้ได้

3.            สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ในชั้นเรียน  โรงเรียน  และชุมชน

4.            อธิบายการจัดการความร้ได้เนื้อหาบทที่เรียน

บทที่  1   ความรู้กับมนุษย์

บทที่   2 การสร้างองค์ความรู้

บทที่  3   การสร้างฐานข้อมูลความรู้

บทที่   4    การจัดการความรู้

บทที่    5  การจัดสร้างเครือข่าย